MySQL Workbench

MySQL Workbench OSS (antes DBDesigner) 5.1.16

Potente editor visuale per database MySQL

MySQL Workbench

Download

MySQL Workbench OSS (antes DBDesigner) 5.1.16